Biokompatybilne i biodegradowalne polimery stanowią przyszłość w produkcji implantów medycznych. Na dzień dzisiejszy są one zazwyczaj produkowane z elementów metalowych, które nie mogą być naturalnie wchłonięte przez ludzkie ciało. Wymaga to wykonania dodatkowego zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia pozostałości po pełnej rehabilitacji lub pozostawienia urządzeń in situ bezterminowo.

Niemniej jednak biomateriały używane do tego celu muszą spełniać ściśle określone wymagania mechaniczne. Są one trudne do ustalenia na etapie projektowania, ponieważ zależą nie tylko od ich właściwości fizykochemicznych, ale także od konkretnych metod produkcyjnych stosowanych w docelowym zastosowaniu. Dlatego te badania koncentrowały się na ustaleniu wpływu metod wytwarzania zarówno na właściwości mechaniczne, jak i zachowanie termiczne mieszanki kopolimerów klasy medycznej.

W szczególności uwzględniono formowanie wtryskowe i prasowanie. W tym badaniu uwzględniono mieszankę poli(L-laktyd-ko-D,L-laktyd)/poli(L-laktyd-ko-ε-kaprolakton) o stosunku 50/50 ( wagowo ), mającym na celu produkcja wszczepialnych urządzeń do naprawy ścięgien. Uzyskano ciekawe wyniki.

W tym badaniu zastosowano kopolimer poli(l-laktydo- ko -ε-kaprolaktonu) (PLC) klasy medycznej o stosunku monomerów l-laktydu (L) do ε-kaprolaktonu (C) wynoszącym 70:30 % mol. jako wchłanialny szew chirurgiczny zsyntetyzowano metodą polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP) przy użyciu nowego rozpuszczalnego ciekłego  n -butanolanu cyny(II) (Sn(O n C 4 H 9 ) 2 ) jako inicjatora.

 • W produkcji włókien proces obejmował wytłaczanie stopionego kopolimeru z minimalnym ciągiem, po którym następowały sekwencyjne, kontrolowane etapy ciągnienia na gorąco i stałego wyżarzania, w celu uzyskania zorientowanych włókien półkrystalicznych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
 • W celu wzmocnienia gojenia włókno powlekano zanurzeniowo „lewofloksacyną” przez dodanie leku do roztworu mieszaniny acetonu, poli(ε-kaprolaktonu) (PCL) i stearynianu wapnia (CaSt) w stosunku aceton/PCL/CaSt = 100:1% wag./obj.: 0,1% wag./obj.
 • Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie powlekanego włókna wzrosła do ~400 MPa, co jest porównywalne z wytrzymałością dostępnego w handlu polidioksanonu (PDS II) o podobnej wielkości.
 • Na koniec zbadano skuteczność włókna powlekanego lekiem w odniesieniu do jego kontrolowanego uwalniania leku i aktywności przeciwdrobnoustrojowej, a wyniki wykazały, że powlekane włókno było w stanie uwalniać lek w sposób ciągły, nawet przez 30 dni. W przypadku aktywności przeciwdrobnoustrojowej błonnika stwierdzono, że stężenie 1 mg/ml było wystarczające do zahamowania wzrostu  Staphylococcus aureus  (MRSA),  Escherichia coli  O157:H7 i  Pseudomonas aeruginosa , dając wyraźny zakres strefy zahamowania 20-24 mm przez 90 dni. Testy cytotoksyczności włókien pokrytych lekiem wykazały % żywotność ponad 70%, co wskazuje, że nie były toksyczne

Elektropisanie w stanie stopionym (MEW) to technologia wytwarzania przyrostowego o wysokiej rozdzielczości, która nakłada wyjątkowe ograniczenia na przetwarzanie termicznie degradowalnych polimerów.

Dzięki pojedynczej dyszy MEW działa z niską przepustowością, a w tym badaniu poli(ε-kaprolakton) (PCL) klasy medycznej jest podgrzewany przez 25 dni w trzech różnych temperaturach (75, 85 i 95 °C), zbierając codziennie próbki . Następuje początkowy wzrost średnicy włókna i spadek prędkości strumienia w ciągu pierwszych 5 dni, następnie proces MEW pozostaje stabilny dla grup 75 i 85 °C. Gdy prędkość kolektora jest ustalona na wartość co najmniej 10% wyższą od prędkości strumienia, średnica pozostaje stała przez 25 dni w temperaturze 75 °C i zwiększa się wraz z upływem czasu dla 85 i 95 °C. Stapianie włókien przy zwiększonej wysokości warstwy obserwuje się dla 85 i 95°C, podczas gdy morfologia powierzchni pojedynczych włókien pozostaje podobna we wszystkich temperaturach. Właściwości wydruków ocenia się bez obserwowalnych zmian stopnia krystaliczności czy modułu Younga, natomiast wydajnośćwytrzymałość spada w późniejszych fazach tylko do 95 °C. Po początkowym 5-dniowym okresie, przetwarzanie MEW PCL w 75 °C jest wyjątkowo stabilne, a całkowita średnica włókien wynosi średnio 13,5 ± 1,0 µm przez cały 25-dniowy okres.

W tej pracy oceniliśmy wpływ nowego hybrydowego, drukowanego w 3D, porowatego rusztowania kompozytowego opartego na mikrocząstkach poli(ε-kaprolaktonu) (PCL) i β-fosforanu trójwapniowego (β-TCP) w procesie adhezji, proliferacji i osteoblastów różnicowanie multipotencjalnych dorosłych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego ( ah -BM-MSC) hodowanych w warunkach podstawowych i osteogennych. Odpowiedź biologiczną in vitro  ah -BM-MSC wysianych na rusztowania oceniano pod względem cytotoksyczności, adhezji i proliferacji (AlamarBlue Assay® ) po 1, 3, 7 i 14 dniach hodowli.

Różnicowanie osteogenne oceniano na podstawie aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP), mineralizacji (Alizarin Red Solution, ARS), ekspresji markerów powierzchniowych (CD73, CD90 i CD105) oraz reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (qRT-PCR) po 7 i 14 dni kultury. Stwierdzono, że testowane rusztowania są bioaktywne i biokompatybilne, o czym świadczy ich wpływ na cytotoksyczność (żywotność) i produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej.

Testy mineralizacji i ALP wykazały, że zróżnicowanie osteogenne wzrastało w obecności rusztowań PCL/β-TCP.

To ostatnie potwierdziły również poziomy ekspresji genów białek biorących udział w procesie kostnienia. Nasze wyniki sugerują, że podobne inspirowane biologicznie hybrydowe materiały kompozytowe byłyby doskonałymi kandydatami do osteoindukcyjnych i osteogennych rusztowań medycznych, wspierających proliferację i różnicowanie komórek w inżynierii tkankowej, co gwarantuje przyszłe badania in vivo.

Wytwarzanie przyrostowe lub drukowanie 3D jako zbiorcze określenie różnych metod przetwarzania materiałów ma wyraźną przewagę nad wieloma innymi metodami przetwarzania, w tym możliwością generowania bardzo złożonych kształtów i projektów. Jednak wydajność każdej wyprodukowanej części zależy nie tylko od użytego materiału i jego kształtu, ale także w sposób krytyczny od właściwości jej powierzchni. Ważne cechy, takie jak zwilżanie lub zanieczyszczenie, zależą głównie od bezpośredniej energii powierzchniowej.

Aby uzyskać kontrolę nad chemią powierzchni , konieczne są zwykle modyfikacje po obróbce, ponieważ nie jest to cecha wytwarzania przyrostowego. W tym miejscu opisujemy zastosowanie fotoprzeszczepiania i fotopolimeryzacji bez inicjatora i katalizatora do hydrofilowej modyfikacji rusztowań z mikrowłókien otrzymanych z hydrofobowego poli(ε-kaprolaktonu) klasy medycznej za pomocą elektropisania ze stopu.

Poly(I:C) (HMW) VacciGrade™

vac-pic InvivoGen FR 10 mg 351.75 EUR

TDB VacciGrade™

vac-tdb InvivoGen FR 2 mg 468.3 EUR

R848 VacciGrade™

vac-r848 InvivoGen FR 5 mg 911.4 EUR

CL401 VacciGrade™

vac-c401-5 InvivoGen FR 5 mg 682.5 EUR

CL413 VacciGrade™

vac-c413-5 InvivoGen FR 5 mg 682.5 EUR

CL429 VacciGrade™

vac-c429 InvivoGen FR 5 mg 682.5 EUR

MPLAs Vaccigrade™

vac-mpls InvivoGen FR 1 mg 430.5 EUR

ODN 1585 VacciGrade™

vac-1585-1 InvivoGen FR 1 mg 870.45 EUR

ODN 1826 VacciGrade™

vac-1826-1 InvivoGen FR 1 mg 870.45 EUR

ODN 2006 VacciGrade™

vac-2006-1 InvivoGen FR 1 mg 870.45 EUR

ODN 2395 VacciGrade™

vac-2395-1 InvivoGen FR 1 mg 870.45 EUR

Pam3CSK4 VacciGrade™

vac-pms InvivoGen FR 1 mg 326.55 EUR

Imiquimod VacciGrade™

vac-imq InvivoGen FR 5 mg 423.15 EUR

LPS-EB VacciGrade™

vac-3pelps InvivoGen FR 5 x 10e6 EU 430.5 EUR

2’3’-cGAMP VacciGrade™

vac-nacga23 InvivoGen FR 1 mg 741.3 EUR

MPLA-SM* VacciGrade™

vac-mpla2 InvivoGen FR 1 mg 430.5 EUR

NexaVant™ VacciGrade™

vac-nvt InvivoGen FR 100 µg 225.75 EUR

NexaVant™ VacciGrade™

vac-nvt-5 InvivoGen FR 5 x 100 µg 885.15 EUR

c-di-AMP VacciGrade™

vac-nacda InvivoGen FR 1 mg 397.95 EUR

c-di-GMP VacciGrade™

vac-nacdg InvivoGen FR 1 mg 397.95 EUR

Flagellin FliC VacciGrade™

vac-fla InvivoGen FR 50 µg 1614.9 EUR

2’3’-c-di-AM(PS)2 (Rp,Rp) VacciGrade™

vac-nacda2r InvivoGen FR 500 µg 788.55 EUR

Poly(I:C) (HMW)

tlrl-pic InvivoGen FR 10 mg 181.65 EUR

Poly(I:C) (HMW)

tlrl-pic-5 InvivoGen FR 50 mg 611.1 EUR

Poly(I:C) (HMW) Biotin

tlrl-picb InvivoGen FR 10 µg 253.05 EUR

Poly(I:C) (HMW) Rhodamine

tlrl-picr InvivoGen FR 10 µg 253.05 EUR

Poly(I:C) (HMW) Fluorescein

tlrl-picf InvivoGen FR 10 µg 253.05 EUR

Poly(I:C) (HMW) / LyoVec™

tlrl-piclv InvivoGen FR 100 µg 169.05 EUR

Poly(I:C)

B5551-10 ApexBio 10 mg 78 EUR

Poly(I:C)

B5551-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL H2O) 40 EUR

Poly(I:C)

B5551-50 ApexBio 50 mg 330 EUR

Poly(I:C)

B2989-100 Biovision 100mg 132 EUR

Poly(I:C)

B2989-500 Biovision 500mg 344.4 EUR

Poly(I:C) (~90%)

P688075 Toronto Research Chemicals 10mg 109 EUR

Poly(I:C) (LMW)

tlrl-picw InvivoGen FR 25 mg 145.95 EUR

Poly(I:C) (LMW)

tlrl-picw-250 InvivoGen FR 250 mg 715.05 EUR

Poly(I:C) (LMW) Rhodamine

tlrl-piwr InvivoGen FR 10 µg 200.55 EUR

Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic) Synthetic

AV-9030-10 Alpha Diagnostics 10 mg 424.8 EUR

Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic) Synthetic

AV-9030-50 Alpha Diagnostics 50 mg 1302 EUR

Synthetic Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic)

VAdv-Ly0079-10mg Creative Biolabs 10 mg 885.6 EUR

Synthetic Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic)

VAdv-Ly0079-50mg Creative Biolabs 50 mg 2865.6 EUR

Poly(I:C) (LMW) / LyoVec™

tlrl-picwlv InvivoGen FR 100 µg 136.5 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Ovalbumin (OVA @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-OVA Alpha Diagnostics 1 ml 270 EUR

Poly(lactide-co-glycolide) star, glucose core, hydroxyl terminated vaccine adjuvant

AV-2050-1 Alpha Diagnostics 0.1 g 196.8 EUR

Vaccigel Alum adjuvant (2% Aluminum hydroxide, ready to use), Vaccine adjuvant

AV-1010-50 Alpha Diagnostics 50 ml 343.2 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Bovine Serum Albumin (BSA @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-BSA Alpha Diagnostics 1 ml 343.2 EUR

Vaccigel AlumPhos adjuvant (2% Aluminum phosphate, ready to use), Vaccine adjuvant

AV-1015-50 Alpha Diagnostics 50 ml 270 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Keyhole limpet hemocyanin (KLH @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-KLH Alpha Diagnostics 1 ml 343.2 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Lipopolysaccharide (LPS @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-LPS Alpha Diagnostics 1 ml 489.6 EUR

ID-VAC VacciGel Direct ELISA for the identification of Hepatitis B Vaccine (HBsAg) formulated in Alum, 24 tests

VAC-HBS-VID-24 Alpha Diagnostics 1 Kit 634.8 EUR

ID-VAC VacciGel Direct ELISA for the identification of Tetanus Toxoid Vaccine (TTX) formulated in Alum, 24 tests

VAC-TTX-VID-24 Alpha Diagnostics 1 Kit 634.8 EUR

ID-VAC VacciGel Direct ELISA for the identification of Diphtheria Toxoid Vaccine (DTX) formulated in Alum, 24 tests

VAC-DTX-VID-24 Alpha Diagnostics 1 Kit 634.8 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of Hepatitis B Vaccine (HBsAg) formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-HBS-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

ID-VAC VacciGel Direct ELISA for the identification of B. Pertussis Toxoid Vaccine (PTX) formulated in Alum, 24 tests

VAC-PTX-VID-24 Alpha Diagnostics 1 Kit 634.8 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of Tetanus Toxoid in Vaccines formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-TTX-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of Diphtheria Toxoid in Vaccines formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-DTX-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of HCG (contamination) in Vaccines formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-HCG-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of Pertussis Toxoid in Vaccines formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-PTX-50 Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Acrp30, HMW

cyt-764 ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Human Adiponectin HMW( Adiponectin HMW) ELISA Kit

QY-E05586 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Vaccigel Anthrax Protective Antigen 83 (PA83) Protein Adsorbed on Alum, ELISA kit for 48 tests, Quantitative Kit

VAC-P83-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 1448.4 EUR

HMW Kininogen Antibody

GWB-2A9222 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

HMW Kininogen Antibody

GWB-F4CA6A GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Rabbit polyclonal antibody for Vaccinia virus

8101 Virostat 1 ml 340.57 EUR

Rabbit polyclonal antibody for Vaccinia virus

8103 Virostat 1 ml 360.16 EUR

Rabbit polyclonal antibody for Vaccinia virus

8104 Virostat 1 ml 386.26 EUR

Rabbit polyclonal antibody for Vaccinia virus

8107 Virostat 1 ml 360.16 EUR

Rabbit Anti Vaccinia Virus Polyclonal Antibody

DPBT-66963RV Creative Diagnostics 1 ml 1008 EUR

WSE-7210 EzFastBlot HMW

2332595 Atto 3unit 64.86 EUR

Vaccinia Related Kinase 1 (VRK1) Polyclonal Antibody

CAU24066-100ul Biomatik Corporation 100ul 235.2 EUR

Vaccinia Related Kinase 1 (VRK1) Polyclonal Antibody

CAU24066-200ul Biomatik Corporation 200ul 294 EUR

Kininogen, HMW, Human Plasma

7300-100 Biovision each 438 EUR

Kininogen, HMW, Human Plasma

KINH15-N-50 Alpha Diagnostics 50 ug 270 EUR

Cytokeratin HMW Rabbit mAb

E2R50107 EnoGene 100ul 385 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Human Kininogen (HMW) Antibody

20334-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Rabbit Anti Vaccinia Virus Polyclonal Antibody,Biotin

DPBT-66962RV Creative Diagnostics 1 ml 1057.2 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCH0446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCH0446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC700446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC700446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC800446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC800446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC810446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC810446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC550446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC550446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC430446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC430446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC610446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC610446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC050446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC050446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCA0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCAP0446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCAP0446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCP0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCR0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Anti-Cytokeratin, HMW antibody

STJ180151 St John's Laboratory 0.1 ml 254.4 EUR

Anti-Cytokeratin, HMW antibody

STJ180152 St John's Laboratory 0.1 ml 254.4 EUR

Vaccinia Related Kinase 1 (VRK1) Polyclonal Antibody (Human)

4-PAC600Hu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Vaccinia Related Kinase 1 (VRK1) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAC600Hu01-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Vaccinia Related Kinase 1 (VRK1) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAC600Hu01-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Vaccinia Related Kinase 1 (VRK1) Polyclonal Antibody (Human), Cy3

4-PAC600Hu01-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Vaccinia Related Kinase 1 (VRK1) Polyclonal Antibody (Human), HRP

4-PAC600Hu01-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-100uL Elabscience Biotech 100uL 150 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-200uL Elabscience Biotech 200uL 260 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-3mL Elabscience Biotech 3mL 111 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-6mL Elabscience Biotech 6mL 197 EUR

Vaccinia Related Kinase 1 (VRK1) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAC600Hu01-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Vaccinia Virus (Lister Strain) rabbit polyclonal antibody, FITC

BP1076F Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Rat HMW ADNP ELISA Kit

ERA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat HMW ADNP ELISA Kit

EGTA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Vaccinia Related Kinase 1 (VRK1) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC600Hu01-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mouse HMW ADNP ELISA Kit

EMA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep HMW ADNP ELISA Kit

ESA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human HMW ADNP ELISA Kit

EHA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit HMW ADNP ELISA Kit

ERTA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey HMW ADNP ELISA Kit

EMKA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine HMW ADNP ELISA Kit

ECA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine HMW ADNP ELISA Kit

EBA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Vaccinia Virus (Lister Strain) rabbit polyclonal antibody, Biotin

BP1076B Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Porcine HMW ADNP ELISA Kit

EPA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken HMW ADNP ELISA Kit

ECKA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Vaccinia Virus (Lister Strain) rabbit polyclonal antibody, Purified

BP1076 Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Cytokeratin, HMW(34BE12), 1mg/mL

BNUM0446-50 Biotium 50uL 396 EUR

Cytokeratin, HMW(34BE12), 0.2mg/mL

BNUB0446-100 Biotium 100uL 225 EUR

Cytokeratin, HMW(34BE12), 0.2mg/mL

BNUB0446-500 Biotium 500uL 485 EUR

Yellow Fever Virus Vaccine Serum: Vaccination Time-Course Panel

SER71205-1000 The Native Antigen Company 3x1ml 1524.53 EUR

Yellow Fever Virus Vaccine Serum: Vaccination Time-Course Panel

SER71205-500 The Native Antigen Company 3x0.5ml 996.37 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCD0257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCD0257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCH0257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCH0257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC700257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC700257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC800257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC800257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC810257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC810257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC550257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC550257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC430257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC430257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC610257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC610257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC050257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNC050257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCA0257-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCAP0257-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCAP0257-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCP0257-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(AE-3) Antibody

BNCR0257-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Rabbit Anti Vaccinia Virus A28L Polyclonal Antigen Affinity Purified

IRBAVACVA28LAAP100UG Innovative research each 296 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCAP1076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCAP1076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCH1076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNCH1076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC701076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC701076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC811076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC811076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC801076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC801076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC551076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC551076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC431076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC431076-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(KRTH/1076) Antibody

BNC611076-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

 

Pomiary kąta zwilżania i spektroskopia Ramana potwierdzają powstawanie bardziej hydrofilowej powłoki poli(metakrylanu 2-hydroksyetylu). Oprócz modyfikacji powierzchni obserwujemy również polimeryzację w masie, która jest oczekiwana dla tej metody i obecnie ogranicza kontrolę nad tą procedurą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *