Biokompatybilne i biodegradowalne polimery stanowią przyszłość w produkcji implantów medycznych. Na dzień dzisiejszy są one zazwyczaj produkowane z elementów metalowych, które nie mogą być naturalnie wchłonięte przez ludzkie ciało. Wymaga to wykonania dodatkowego zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia pozostałości po pełnej rehabilitacji lub pozostawienia urządzeń in situ bezterminowo.

Niemniej jednak biomateriały używane do tego celu muszą spełniać ściśle określone wymagania mechaniczne. Są one trudne do ustalenia na etapie projektowania, ponieważ zależą nie tylko od ich właściwości fizykochemicznych, ale także od konkretnych metod produkcyjnych stosowanych w docelowym zastosowaniu. Dlatego te badania koncentrowały się na ustaleniu wpływu metod wytwarzania zarówno na właściwości mechaniczne, jak i zachowanie termiczne mieszanki kopolimerów klasy medycznej.

W szczególności uwzględniono formowanie wtryskowe i prasowanie. W tym badaniu uwzględniono mieszankę poli(L-laktyd-ko-D,L-laktyd)/poli(L-laktyd-ko-ε-kaprolakton) o stosunku 50/50 ( wagowo ), mającym na celu produkcja wszczepialnych urządzeń do naprawy ścięgien. Uzyskano ciekawe wyniki.

W tym badaniu zastosowano kopolimer poli(l-laktydo- ko -ε-kaprolaktonu) (PLC) klasy medycznej o stosunku monomerów l-laktydu (L) do ε-kaprolaktonu (C) wynoszącym 70:30 % mol. jako wchłanialny szew chirurgiczny zsyntetyzowano metodą polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP) przy użyciu nowego rozpuszczalnego ciekłego  n -butanolanu cyny(II) (Sn(O n C 4 H 9 ) 2 ) jako inicjatora.

  • W produkcji włókien proces obejmował wytłaczanie stopionego kopolimeru z minimalnym ciągiem, po którym następowały sekwencyjne, kontrolowane etapy ciągnienia na gorąco i stałego wyżarzania, w celu uzyskania zorientowanych włókien półkrystalicznych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
  • W celu wzmocnienia gojenia włókno powlekano zanurzeniowo „lewofloksacyną” przez dodanie leku do roztworu mieszaniny acetonu, poli(ε-kaprolaktonu) (PCL) i stearynianu wapnia (CaSt) w stosunku aceton/PCL/CaSt = 100:1% wag./obj.: 0,1% wag./obj.
  • Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie powlekanego włókna wzrosła do ~400 MPa, co jest porównywalne z wytrzymałością dostępnego w handlu polidioksanonu (PDS II) o podobnej wielkości.
  • Na koniec zbadano skuteczność włókna powlekanego lekiem w odniesieniu do jego kontrolowanego uwalniania leku i aktywności przeciwdrobnoustrojowej, a wyniki wykazały, że powlekane włókno było w stanie uwalniać lek w sposób ciągły, nawet przez 30 dni. W przypadku aktywności przeciwdrobnoustrojowej błonnika stwierdzono, że stężenie 1 mg/ml było wystarczające do zahamowania wzrostu  Staphylococcus aureus  (MRSA),  Escherichia coli  O157:H7 i  Pseudomonas aeruginosa , dając wyraźny zakres strefy zahamowania 20-24 mm przez 90 dni. Testy cytotoksyczności włókien pokrytych lekiem wykazały % żywotność ponad 70%, co wskazuje, że nie były toksyczne

Elektropisanie w stanie stopionym (MEW) to technologia wytwarzania przyrostowego o wysokiej rozdzielczości, która nakłada wyjątkowe ograniczenia na przetwarzanie termicznie degradowalnych polimerów.

Dzięki pojedynczej dyszy MEW działa z niską przepustowością, a w tym badaniu poli(ε-kaprolakton) (PCL) klasy medycznej jest podgrzewany przez 25 dni w trzech różnych temperaturach (75, 85 i 95 °C), zbierając codziennie próbki . Następuje początkowy wzrost średnicy włókna i spadek prędkości strumienia w ciągu pierwszych 5 dni, następnie proces MEW pozostaje stabilny dla grup 75 i 85 °C. Gdy prędkość kolektora jest ustalona na wartość co najmniej 10% wyższą od prędkości strumienia, średnica pozostaje stała przez 25 dni w temperaturze 75 °C i zwiększa się wraz z upływem czasu dla 85 i 95 °C. Stapianie włókien przy zwiększonej wysokości warstwy obserwuje się dla 85 i 95°C, podczas gdy morfologia powierzchni pojedynczych włókien pozostaje podobna we wszystkich temperaturach. Właściwości wydruków ocenia się bez obserwowalnych zmian stopnia krystaliczności czy modułu Younga, natomiast wydajnośćwytrzymałość spada w późniejszych fazach tylko do 95 °C. Po początkowym 5-dniowym okresie, przetwarzanie MEW PCL w 75 °C jest wyjątkowo stabilne, a całkowita średnica włókien wynosi średnio 13,5 ± 1,0 µm przez cały 25-dniowy okres.

W tej pracy oceniliśmy wpływ nowego hybrydowego, drukowanego w 3D, porowatego rusztowania kompozytowego opartego na mikrocząstkach poli(ε-kaprolaktonu) (PCL) i β-fosforanu trójwapniowego (β-TCP) w procesie adhezji, proliferacji i osteoblastów różnicowanie multipotencjalnych dorosłych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego ( ah -BM-MSC) hodowanych w warunkach podstawowych i osteogennych. Odpowiedź biologiczną in vitro  ah -BM-MSC wysianych na rusztowania oceniano pod względem cytotoksyczności, adhezji i proliferacji (AlamarBlue Assay® ) po 1, 3, 7 i 14 dniach hodowli.

Różnicowanie osteogenne oceniano na podstawie aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP), mineralizacji (Alizarin Red Solution, ARS), ekspresji markerów powierzchniowych (CD73, CD90 i CD105) oraz reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (qRT-PCR) po 7 i 14 dni kultury. Stwierdzono, że testowane rusztowania są bioaktywne i biokompatybilne, o czym świadczy ich wpływ na cytotoksyczność (żywotność) i produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej.

Testy mineralizacji i ALP wykazały, że zróżnicowanie osteogenne wzrastało w obecności rusztowań PCL/β-TCP.

To ostatnie potwierdziły również poziomy ekspresji genów białek biorących udział w procesie kostnienia. Nasze wyniki sugerują, że podobne inspirowane biologicznie hybrydowe materiały kompozytowe byłyby doskonałymi kandydatami do osteoindukcyjnych i osteogennych rusztowań medycznych, wspierających proliferację i różnicowanie komórek w inżynierii tkankowej, co gwarantuje przyszłe badania in vivo.

Wytwarzanie przyrostowe lub drukowanie 3D jako zbiorcze określenie różnych metod przetwarzania materiałów ma wyraźną przewagę nad wieloma innymi metodami przetwarzania, w tym możliwością generowania bardzo złożonych kształtów i projektów. Jednak wydajność każdej wyprodukowanej części zależy nie tylko od użytego materiału i jego kształtu, ale także w sposób krytyczny od właściwości jej powierzchni. Ważne cechy, takie jak zwilżanie lub zanieczyszczenie, zależą głównie od bezpośredniej energii powierzchniowej.

Aby uzyskać kontrolę nad chemią powierzchni , konieczne są zwykle modyfikacje po obróbce, ponieważ nie jest to cecha wytwarzania przyrostowego. W tym miejscu opisujemy zastosowanie fotoprzeszczepiania i fotopolimeryzacji bez inicjatora i katalizatora do hydrofilowej modyfikacji rusztowań z mikrowłókien otrzymanych z hydrofobowego poli(ε-kaprolaktonu) klasy medycznej za pomocą elektropisania ze stopu.

Poly(I:C) (HMW) VacciGrade™

vac-pic InvivoGen FR 10 mg 351.75 EUR

TDB VacciGrade™

vac-tdb InvivoGen FR 2 mg 468.3 EUR

R848 VacciGrade™

vac-r848 InvivoGen FR 5 mg 911.4 EUR

CL401 VacciGrade™

vac-c401-5 InvivoGen FR 5 mg 682.5 EUR

CL413 VacciGrade™

vac-c413-5 InvivoGen FR 5 mg 682.5 EUR

CL429 VacciGrade™

vac-c429 InvivoGen FR 5 mg 682.5 EUR

MPLAs Vaccigrade™

vac-mpls InvivoGen FR 1 mg 430.5 EUR

ODN 1585 VacciGrade™

vac-1585-1 InvivoGen FR 1 mg 870.45 EUR

ODN 1826 VacciGrade™

vac-1826-1 InvivoGen FR 1 mg 870.45 EUR

ODN 2006 VacciGrade™

vac-2006-1 InvivoGen FR 1 mg 870.45 EUR

ODN 2395 VacciGrade™

vac-2395-1 InvivoGen FR 1 mg 870.45 EUR

Pam3CSK4 VacciGrade™

vac-pms InvivoGen FR 1 mg 326.55 EUR

Imiquimod VacciGrade™

vac-imq InvivoGen FR 5 mg 423.15 EUR

LPS-EB VacciGrade™

vac-3pelps InvivoGen FR 5 x 10e6 EU 430.5 EUR

2’3’-cGAMP VacciGrade™

vac-nacga23 InvivoGen FR 1 mg 741.3 EUR

MPLA-SM* VacciGrade™

vac-mpla2 InvivoGen FR 1 mg 430.5 EUR

NexaVant™ VacciGrade™

vac-nvt InvivoGen FR 100 µg 225.75 EUR

NexaVant™ VacciGrade™

vac-nvt-5 InvivoGen FR 5 x 100 µg 885.15 EUR

Flagellin FliC VacciGrade™

vac-fla InvivoGen FR 50 µg 1614.9 EUR

c-di-AMP VacciGrade™

vac-nacda InvivoGen FR 1 mg 397.95 EUR

c-di-GMP VacciGrade™

vac-nacdg InvivoGen FR 1 mg 397.95 EUR

2’3’-c-di-AM(PS)2 (Rp,Rp) VacciGrade™

vac-nacda2r InvivoGen FR 500 µg 788.55 EUR

Poly(I:C) (HMW)

tlrl-pic InvivoGen FR 10 mg 181.65 EUR

Poly(I:C) (HMW)

tlrl-pic-5 InvivoGen FR 50 mg 611.1 EUR

Poly(I:C) (HMW) Biotin

tlrl-picb InvivoGen FR 10 µg 253.05 EUR

Poly(I:C) (HMW) Rhodamine

tlrl-picr InvivoGen FR 10 µg 253.05 EUR

Poly(I:C) (HMW) Fluorescein

tlrl-picf InvivoGen FR 10 µg 253.05 EUR

Poly(I:C) (HMW) / LyoVec™

tlrl-piclv InvivoGen FR 100 µg 169.05 EUR

Poly(I:C)

B2989-100 Biovision 100mg 132 EUR

Poly(I:C)

B2989-500 Biovision 500mg 344.4 EUR

Poly(I:C)

B5551-10 ApexBio 10 mg 78 EUR

Poly(I:C)

B5551-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL H2O) 40 EUR

Poly(I:C)

B5551-50 ApexBio 50 mg 330 EUR

Poly(I:C)

B5551-25 ApexBio 25mg 144 EUR

Poly(I:C)

MBS5757639-10mg MyBiosource 10mg 170 EUR

Poly(I:C)

MBS5757639-25mg MyBiosource 25mg 250 EUR

Poly(I:C)

MBS5757639-2mg MyBiosource 2mg 145 EUR

Poly(I:C)

MBS5757639-50mg MyBiosource 50mg 350 EUR

Poly(I:C)

MBS5757639-5mg MyBiosource 5mg 160 EUR

Poly(I).Poly HMW

MBS669116-1mg MyBiosource 1mg 145 EUR

Poly(I).Poly HMW

MBS669116-2mg MyBiosource 2mg 200 EUR

Poly(I).Poly HMW

MBS669116-5x2mg MyBiosource 5x2mg 890 EUR

Poly(I:C) (~90%)

P688075 Toronto Research Chemicals 10mg 109 EUR

Poly(I:C) (LMW)

tlrl-picw InvivoGen FR 25 mg 145.95 EUR

Poly(I:C) (LMW)

tlrl-picw-250 InvivoGen FR 250 mg 715.05 EUR

Poly(I:C) (LMW) Rhodamine

tlrl-piwr InvivoGen FR 10 µg 200.55 EUR

Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic) Synthetic

AV-9030-10 Alpha Diagnostics 10 mg 424.8 EUR

Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic) Synthetic

AV-9030-50 Alpha Diagnostics 50 mg 1302 EUR

Synthetic Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic)

VAdv-Ly0079-10mg Creative Biolabs 10 mg 885.6 EUR

Synthetic Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic)

VAdv-Ly0079-50mg Creative Biolabs 50 mg 2865.6 EUR

Poly(I:C) (LMW) / LyoVec™

tlrl-picwlv InvivoGen FR 100 µg 136.5 EUR

Poly (I:C):Kanamycin (1:1)

HY-107202A MedChemExpress 10 mg 389.62 EUR

Poly (I:C):Kanamycin (1:1) (sodium)

HY-135748A MedChemExpress 1 mg 183.99 EUR

Double stranded RNA control Poly(I:C)

MBS574030-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Polyinosinic-polycytidylic acid [Poly(I:C)] Endotoxin-free (sterile)

ER-044 Creative BioMart each 239.2 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1211440-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1345 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1211440-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1045 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1211440-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1140 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1211440-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1215 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1211440-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1300 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1005849-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1345 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1005849-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1045 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1005849-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1140 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1005849-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1215 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1005849-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1300 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1098356-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1345 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1098356-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1045 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1098356-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1140 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1098356-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1215 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit

MBS1098356-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1300 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit (PAPL)

MBS1287151-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1345 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit (PAPL)

MBS1287151-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 1045 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit (PAPL)

MBS1287151-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1140 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit (PAPL)

MBS1287151-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1215 EUR

Recombinant Vaccinia virus Poly (A) polymerase catalytic subunit (PAPL)

MBS1287151-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1300 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Ovalbumin (OVA @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-OVA Alpha Diagnostics 1 ml 270 EUR

Vaccigel Alum adjuvant (2% Aluminum hydroxide, ready to use), Vaccine adjuvant

AV-1010-50 Alpha Diagnostics 50 ml 343.2 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Bovine Serum Albumin (BSA @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-BSA Alpha Diagnostics 1 ml 343.2 EUR

Vaccigel AlumPhos adjuvant (2% Aluminum phosphate, ready to use), Vaccine adjuvant

AV-1015-50 Alpha Diagnostics 50 ml 270 EUR

Poly(lactide-co-glycolide) star, glucose core, hydroxyl terminated vaccine adjuvant

AV-2050-1 Alpha Diagnostics 0.1 g 196.8 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Keyhole limpet hemocyanin (KLH @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-KLH Alpha Diagnostics 1 ml 343.2 EUR

Vaccigel Alum adjuvant adsorbed with Lipopolysaccharide (LPS @1 mg/ml), Vaccine adjuvant

AV-1010-LPS Alpha Diagnostics 1 ml 489.6 EUR

ID-VAC VacciGel Direct ELISA for the identification of Hepatitis B Vaccine (HBsAg) formulated in Alum, 24 tests

VAC-HBS-VID-24 Alpha Diagnostics 1 Kit 634.8 EUR

ID-VAC VacciGel Direct ELISA for the identification of Tetanus Toxoid Vaccine (TTX) formulated in Alum, 24 tests

VAC-TTX-VID-24 Alpha Diagnostics 1 Kit 634.8 EUR

ID-VAC VacciGel Direct ELISA for the identification of Diphtheria Toxoid Vaccine (DTX) formulated in Alum, 24 tests

VAC-DTX-VID-24 Alpha Diagnostics 1 Kit 634.8 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of Hepatitis B Vaccine (HBsAg) formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-HBS-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

ID-VAC VacciGel Direct ELISA for the identification of B. Pertussis Toxoid Vaccine (PTX) formulated in Alum, 24 tests

VAC-PTX-VID-24 Alpha Diagnostics 1 Kit 634.8 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of Tetanus Toxoid in Vaccines formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-TTX-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of Diphtheria Toxoid in Vaccines formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-DTX-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of HCG (contamination) in Vaccines formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-HCG-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

VacciGel Direct ELISA for the measurement of Pertussis Toxoid in Vaccines formulated in Alum, 48 tests, Quantitative

VAC-PTX-50 Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Acrp30, HMW

cyt-764 ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Human Adiponectin HMW( Adiponectin HMW) ELISA Kit

QY-E05586 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Vaccigel Anthrax Protective Antigen 83 (PA83) Protein Adsorbed on Alum, ELISA kit for 48 tests, Quantitative Kit

VAC-P83-50 Alpha Diagnostics 1 Kit 1448.4 EUR

Urokinase, Human (HMW)

MBS653988-01mg MyBiosource 0.1mg 800 EUR

Urokinase, Human (HMW)

MBS653988-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3370 EUR

Human HMW Urokinase

MBS135613-01mg MyBiosource 0.1mg 450 EUR

Human HMW Urokinase

MBS135613-1mg MyBiosource 1mg 2945 EUR

Human HMW Urokinase

MBS135613-5x1mg MyBiosource 5x1mg 13010 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-01mLConcentrate MyBiosource 0.1mL(Concentrate) 225 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-05mLConcentrate MyBiosource 0.5mL(Concentrate) 300 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-1mLConcentrate MyBiosource 1mL(Concentrate) 440 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-3mLRTU MyBiosource 3mL(RTU) 225 EUR

Cytokeratin HMW, AE3

MBS370058-7mLRTU MyBiosource 7mL(RTU) 280 EUR

Human Urokinase (HMW)

MBS480672-01mg MyBiosource 0.1mg 515 EUR

Human Urokinase (HMW)

MBS480672-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2100 EUR

HMW Kininogen Antibody

GWB-2A9222 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

HMW Kininogen Antibody

GWB-F4CA6A GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-01mLConcentrate MyBiosource 0.1mL(Concentrate) 225 EUR

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-05mLConcentrate MyBiosource 0.5mL(Concentrate) 400 EUR

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-1mLConcentrate MyBiosource 1mL(Concentrate) 555 EUR

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-3mLRTU MyBiosource 3mL(RTU) 245 EUR

Cytokeratin HMW 34BE12

MBS370052-7mLRTU MyBiosource 7mL(RTU) 340 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS135623-005mg MyBiosource 0.05mg 480 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS135623-01mg MyBiosource 0.1mg 775 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS135623-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3265 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS480800-005mg MyBiosource 0.05mg 535 EUR

Active Rat Urokinase, HMW

MBS480800-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2175 EUR

WSE-7210 EzFastBlot HMW

2332595 Atto 3unit 64.86 EUR

Kininogen, HMW, Human Plasma

7300-100 Biovision each 438 EUR

Kininogen, HMW, Human Plasma

KINH15-N-50 Alpha Diagnostics 50 ug 270 EUR

Cytokeratin HMW Rabbit mAb

E2R50107 EnoGene 100ul 385 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody (HMW)

V7159SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V3231SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7200SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V7252SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2940SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2941SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942IHC-7ML NSJ Bioreagents 7 ml 424.15 EUR

Caldesmon / CAD Antibody HMW

V2942SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Active Mouse Urokinase, HMW

MBS135745-005mg MyBiosource 0.05mg 510 EUR

Active Mouse Urokinase, HMW

MBS135745-01mg MyBiosource 0.1mg 915 EUR

Active Mouse Urokinase, HMW

MBS135745-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3875 EUR

Human Kininogen (HMW) Antibody

20334-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC810446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC810446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC430446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC430446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC050446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC050446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC550446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC550446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC800446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC800446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC610446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC610446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC700446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNC700446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCP0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCR0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCA0446-250 Biotium 250uL 459.6 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCAP0446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCAP0446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCH0446-100 Biotium 100uL 238.8 EUR

Cytokeratin HMW(34BE12) Antibody

BNCH0446-500 Biotium 500uL 652.8 EUR

Anti-Cytokeratin, HMW antibody

STJ180151 St John's Laboratory 0.1 ml 254.4 EUR

Anti-Cytokeratin, HMW antibody

STJ180152 St John's Laboratory 0.1 ml 254.4 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-100uL Elabscience Biotech 100uL 150 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-200uL Elabscience Biotech 200uL 260 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-3mL Elabscience Biotech 3mL 111 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

PA6905R-6mL Elabscience Biotech 6mL 197 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-01mL MyBiosource 0.1mL 195 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-02mL MyBiosource 0.2mL 280 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-3mL MyBiosource 3mL 165 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 1225 EUR

Cytokeratin (HMW) Monoclonal Antibody

MBS2567749-6mL MyBiosource 6mL 230 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

RD6905R-100uL Reddot Biotech 100μL 225 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

RD6905R-200uL Reddot Biotech 200μL 390 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

RD6905R-3mL Reddot Biotech 3mL 166.5 EUR

Cytokeratin(HMW) Monoclonal Antibody

RD6905R-6mL Reddot Biotech 6mL 295.5 EUR

Rat HMW ADNP ELISA Kit

ERA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat HMW ADNP ELISA Kit

EGTA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human HMW ADNP ELISA Kit

EHA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep HMW ADNP ELISA Kit

ESA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse HMW ADNP ELISA Kit

EMA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine HMW ADNP ELISA Kit

EBA0537 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

 

Pomiary kąta zwilżania i spektroskopia Ramana potwierdzają powstawanie bardziej hydrofilowej powłoki poli(metakrylanu 2-hydroksyetylu). Oprócz modyfikacji powierzchni obserwujemy również polimeryzację w masie, która jest oczekiwana dla tej metody i obecnie ogranicza kontrolę nad tą procedurą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *