Autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (aPAP) jest rzadką miąższową chorobą płuc charakteryzującą się gromadzeniem się surfaktantu w drogach oddechowych z wysokim poziomem przeciwciał czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) we krwi.

Choroba prowadzi do hipoksemicznej niewydolności oddechowej. Płukanie całego płuca (WLL) jest uważane za terapię pierwszego rzutu, ale procedura może być dość wymagająca, szczególnie dla dzieci . Ostatnio opisano alternatywne opcje leczenia wziewnym GM-CSF, ale nie ma zgody co do standardowego leczenia. Opisujemy tutaj wyjątkowy przypadek 14-letniego pacjenta, u którego z powodzeniem leczono WLL, a następnie inhalacje molgramostymem – nowym rekombinowanym ludzkim GM-CSF (rhGM-CSF).

Mielokateksja jest bardzo rzadką postacią przewlekłej dziedzicznej neutropenii wynikającej z upośledzenia mechanizmu uwalniania neutrofili w szpiku kostnym.

Rekombinowane ludzkie czynniki stymulujące tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (molgramostym) i granulocytów (filgrastym, lenograstym) uwalniają dojrzałe granulocyty ze szpiku kostnego. Opisujemy 43-letnią kobietę cierpiącą na mielokateksję, u której bezwzględna liczba neutrofili waha się między 0,03 a 1,35 × 109/l. W okresie przed wprowadzeniem cytokin pacjent miał ponad 80 poważnych epizodów zakaźnych.

  • Od 1991 roku infekcje u tego pacjenta leczy się cytokinami podawanymi w połączeniu z antybiotykami. Początkowo otrzymywała podskórnie molgramostym w dawce dobowej 5 μg/kg, co stymulowało uwalnianie granulocytów ze szpiku kostnego, umożliwiając w ten sposób skuteczne leczenie infekcji.
  • Po rozwoju nadwrażliwości molgramostym zastąpiono filgrastymem. W końcu lenograstim został poddany próbie. W przypadku wszystkich trzech cytokin liczba neutrofili u pacjenta zawsze osiągała prawidłowe wartości już po 4 godzinach od podskórnego podania leku w dawce 5 μg/kg, najwyższe poziomy neutrofili zmierzono po 24 godzinach od wstrzyknięcia, a liczba neutrofili ponownie blisko wartości wyjściowej 72 godziny po zabiegu.
  • Niewielka neutropenia wystąpiła 48 godzin po zastosowaniu filgrastymu. Uważamy, że wszystkie trzy cytokiny są równie skuteczne w zwiększaniu liczby neutrofili we krwi żylnej pacjentów z mielokateksją.
  • Zastosowanie kombinacji G-CSF i GM-CSF w porównaniu z samym G-CSF po cyklofosfamidzie (4 g/m2) porównano w dwóch randomizowanych badaniach III fazy, obejmujących 120 pacjentów.
  • W badaniu A 60 pacjentów otrzymywało 5 x 2 μg/kg/dzień G-CSF i GM-CSF w porównaniu z 5 μg/kg/dzień G-CSF. W badaniu B 60 pacjentów otrzymywało 2,5 x 2 μg/kg/dobę G-CSF i GM-CSF w porównaniu do samego G-CSF (5 μg/kg/dobę). W celu zebrania co najmniej 5 x 10(6)/kg komórek CD34 w maksymalnie trzech wielkoobjętościowych leukaferyzach (LK), w badaniu A przeprowadzono 123 LK, wykazując znacznie większą liczbę pacjentów osiągających 10 x 10(6 )/kg komórek CD34 (21/29 w ramieniu G+GM-CSF vs 11/27 w ramieniu G-CSF, p=0,00006).
  • W badaniu B wykonano 109 LK z podobnymi wynikami (10/27 vs 15/26, p=0,003). W obu badaniach całkowity zbiór komórek CD34/kg był dwukrotnie wyższy w grupie G-CSF plus GM-CSF (18,3 x 10(6) w badaniu A i 15,85 x 10(6) w badaniu B) niż w grupie G- Grupa CSF (9 x 10(6) w badaniu A i 8,1 x 10(6) w badaniu B), istotna różnica obserwowana tylko w przypadku szpiczaka mnogiego, bez istotnej różnicy pod względem zmobilizowanych komórek szpiczaka między G-CSF i GM- Grupy CSF.

Przeprowadziliśmy prospektywne randomizowane badanie kliniczne w celu oceny skuteczności mobilizacji filgrastymu, lenograstymu i molgramostymu po schemacie chemioterapii specyficznym dla choroby.

Mobilizacja składała się z dużej dawki cyklofosfamidu w 45 przypadkach (44%) i cisplatyny/ifosfamidu/etopozydu lub winblastyny ​​w 22 (21%), a następnie randomizacji do filgrastymu lub lenograstymu lub molgramostymu w dawce 5 μg/kg/dobę. Zrandomizowano stu trzech pacjentów, a 82 (79%) wykonało aferezę. Czterdziestu czterech (43%) pacjentów było poddanych chemioterapii, podczas gdy 59 (57%) było wstępnie leczonych. Przeprowadzono medianę liczby jednej aferezy na pacjenta (zakres 1-3). Mediana liczby komórek CD34+ uzyskanych po mobilizacji wyniosła 8,4 x 10(6)/kg w ramieniu filgrastymu w porównaniu z 5,8 x 10(6)/kg w ramieniu lenograstymu i 4,0 x 10(6)/kg w ramieniu molgramostymu (P =0,1).

Zaobserwowano statystycznie istotną różnicę dla mediany liczby dni podawania czynnika wzrostu na korzyść lenograstymu (12 dni) w porównaniu z filgrastymem (13 dni) i molgramostymem (14 dni) (P<0,0001) oraz dla podgrupy pacjentów chemonaive (12 dni). dni) w porównaniu z pacjentami wcześniej leczonymi (14 dni) (P<0,001). Podsumowując, wszystkie trzy czynniki wzrostu były skuteczne w mobilizowaniu komórek progenitorowych krwi obwodowej bez statystycznie istotnej różnicy między liczbą komórek CD34+ a różnymi schematami, a czas do aferezy jest prawdopodobnie zakłócony przez różne schematy mobilizacji.

Celem tego niekontrolowanego, prospektywnego badania klinicznego było zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa podawania molgramostymu pacjentom z ciężką sepsą.

Badanymi byli 20 krytycznie chory, mechanicznie wentylowani pacjenci z ciężką sepsą na uniwersyteckim oddziale intensywnej terapii (OIOM). Molgramostim 300 μg sc podawano co 12 godzin przez 3 dni. Leczenie ciężkiej sepsy było również stosowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Żadne zdarzenia niepożądane (kliniczne lub chemia surowicy) nie zostały uznane za związane z lekiem. Temperatura (p = 0,334) i wskaźnik PaO2/FiO2 (tętnicze ciśnienie tlenu/frakcja tlenu wdechowego) (p = 0,178) nie uległy istotnej zmianie. Całkowita liczba leukocytów i neutrofili znacznie wzrosła (p < 0,001) podczas podawania leku.

Uproszczona skala oceny ostrej fizjologii II (SAPS II) nie była istotnie podwyższona (p = 0,955), ale wystąpił statystycznie istotny spadek (p = 0,006) w wyniku oceny niewydolności narządów związanych z sepsą (SOFA). Prawdopodobieństwo zgonu nie różniło się statystycznie w porównaniu ze śmiertelnością w 28. dobie i śmiertelnością ogólną (odpowiednio p = 0,238 i 0,700). Wystąpiły statystycznie istotne spadki (p < 0,01) czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF-alfa), TNF-RII i interleukiny-2 (IL-2) oraz wzrost poziomu TNF-RI między rozpoczęciem badania a dniem 3 Średni czas pobytu na OIT wynosił 40,2 +/- 7,7 dnia.

PRE-GMP rHu GM-CSF, Molgramostim-Leukoma

04-RHUGM-CSF-7A10 Gentaur Genprice 300 µg 462 EUR

Molgramostim (rHuGM-CSF)

rHuGM-CSF Amyotop 300µg/vial 298.8 EUR

rHu GM-CSF

AK9707-0005 Akron Biotech 5µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0020 Akron Biotech 20µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0100 Akron Biotech 100µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-1000 Akron Biotech 1mg Ask for price

M-CSF/CSF1 GMP, CF

PR15127CF Neuromics 5 ug 512.4 EUR

rHu G-CSF

AK8270-0002 Akron Biotech 2µg Ask for price

rHu G-CSF

AK8270-0010 Akron Biotech 10µg Ask for price

rHu G-CSF

AK8270-0100 Akron Biotech 100µg Ask for price

rHu G-CSF

AK8270-1000 Akron Biotech 1mg Ask for price

GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) GMP, CF

PR15123CF Neuromics 50 ug 2266.8 EUR

rHu GM-SCF (cGMP)

AK8341-0200 Akron Biotech 200ug Ask for price

GM-CSF/CSF2

E21-C79 EnoGene 10ug 225 EUR

rHu G-CSF (cGMP)

AK8248-0330 Akron Biotech 330ug Ask for price

Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony Stimlating Factor (rHu GM-CSF)

70203 SAB 20ul 235 EUR

Recombinant Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor (rHu GM-CSF)

AK8341-0150 Akron Biotech 150ug 2220 EUR

GM CSF, Sf9

cyt-416 ProSpec Tany 2µg 60 EUR

GM CSF, His

cyt-477 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

GM - CSF Rat

PR27071 Neuromics 2 ug 177.6 EUR

GM - CSF Sf9

PR27072 Neuromics 2 ug 177.6 EUR

GM - CSF Rat

PR27071-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Sf9

PR27072-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Human

PR27068 Neuromics 2 ug 229.2 EUR

GM - CSF Mouse

PR27074 Neuromics 2 ug 229.2 EUR

GM - CSF Human

PR27068-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Mouse

PR27074-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Human Pichia

PR27070 Neuromics 2 ug 177.6 EUR

GM - CSF Human Pichia

PR27070-B Neuromics each 184.5 EUR

GM CSF Recombinant Protein

96-356 ProSci 0.02 mg 500.1 EUR

GM-CSF

E21-003 EnoGene 10ug 225 EUR

GM-CSF

E21-J46 EnoGene 10ug 225 EUR

GM-CSF

E8ER1909-78 EnoGene 100ul 275 EUR

GM-CSF

GWB-6C7681 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Anti-GM-CSF/CSF2 Antibody

PB9003 BosterBio 100ug/vial 400.8 EUR

Anti-GM-CSF/CSF2 Antibody

PA1456 BosterBio 100ug/vial 352.8 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

AP76135 SAB 1mg 3489 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

CK02-10ug Novoprotein 10ug 242.4 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

CK02-1mg Novoprotein 1mg 2983.2 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

CK02-500ug Novoprotein 500ug 1935.6 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

CK02-50ug Novoprotein 50ug 595.2 EUR

Recombinant Human GM-CSF (CSF2)

Z100275 ABM 20 µg 85 EUR

Recombinant Human GM-CSF (CSF2)

Z100277 ABM 100 µg 210 EUR

Recombinant Human GM-CSF (CSF2)

Z100279 ABM 10 x 100 µg (Z100277 x 10) 1980 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF (CSF2)

Z200075 ABM 20 µg 190 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF (CSF2)

Z200077 ABM 5 x 20 µg (Z200075 x 5) 850 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF (CSF2)

Z200079 ABM 1.0 mg 4350 EUR

Active Recombinant Rat CSF-2/GM-CSF Protein

RP01207 Abclonal 5 μg 195 EUR

Active Recombinant Human CSF-2/GM-CSF Protein

RP00094 Abclonal 5 μg 39 EUR

Active Recombinant Mouse CSF-2/GM-CSF Protein

RP01206 Abclonal 5 μg 58.5 EUR

OPPA00486-5UG - GM CSF Protein

OPPA00486-5UG Aviva Systems Biology 5ug 70 EUR

OPPA00487-5UG - GM CSF Protein

OPPA00487-5UG Aviva Systems Biology 5ug 70 EUR

OPPA00587-2UG - GM CSF Protein

OPPA00587-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00656-5UG - GM CSF Protein

OPPA00656-5UG Aviva Systems Biology 5ug 70 EUR

OPPA00675-2UG - GM CSF Protein

OPPA00675-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00736-5UG - GM CSF Protein

OPPA00736-5UG Aviva Systems Biology 5ug 70 EUR

Human CSF2 / GM-CSF, Fc Tag

E24PHA637 EnoGene 50 μg 200 EUR

Human CSF2 / GM-CSF, His Tag

E24PHA638 EnoGene 50 μg 200 EUR

rHu IL-2 (cGMP) Solution Pre-filled Syringe 22MIU

AR1001-0022 Akron Biotech 1mL Ask for price

GM-CSF protein

30R-AG014 Fitzgerald 5 ug 312 EUR

GM-CSF protein

30R-AG016 Fitzgerald 50 ug 312 EUR

GM-CSF protein

30R-AG022 Fitzgerald 20 ug 312 EUR

His-GM-CSF

E13-010-1 EnoGene 10μg 185 EUR

His-GM-CSF

E13-010-2 EnoGene 50μg 500 EUR

GM-CSF Antibody

E38PA2949 EnoGene 100ul 225 EUR

GM-CSF,Swine

E34M017S EnoGene 5 μg 295 EUR

GM-CSF,Mouse

E34M060M EnoGene 5 μg 155 EUR

GM-CSF, Human

E34M115H EnoGene 5 μg 155 EUR

GM-CSF antibody

CAF50138-100ug Biomatik Corporation 100ug 338 EUR

GM-CSF Antibody

5100-100 Biovision each 379.2 EUR

GM-CSF Antibody

5100-30T Biovision each 175.2 EUR

GM-CSF Antibody

5101-100 Biovision each 379.2 EUR

GM-CSF Antibody

5101-30T Biovision each 175.2 EUR

GM-CSF antibody

70-GR30 Fitzgerald 50 ug 312 EUR

GM-CSF antibody

70R-GR026 Fitzgerald 50 ug 312 EUR

Human GM-CSF

GWB-4229C0 GenWay Biotech 0.01 mg Ask for price

GM-CSF Antibody

GWB-6109C9 GenWay Biotech 0.025 mg Ask for price

GM-CSF Antibody

GWB-1ED543 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

GM-CSF Antibody

GWB-2A52CB GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

GM-CSF, Human

HY-P7016A MedChemExpress 50ug 529.2 EUR

GM-CSF, Mouse

HY-P7361 MedChemExpress 50ug 596.4 EUR

GM-CSF Antibody

GWB-82A4E3 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

GM-CSF Antibody

GWB-AA24F3 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

GM-CSF Antibody

GWB-AD54DB GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

GM-CSF Antibody

GWB-74A877 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

GM-CSF Antibody

GWB-FA0D6C GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

GM-CSF Antibody

GWB-C83726 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

GM-CSF, Antibody

GWB-DCB85A GenWay Biotech 1 ml Ask for price

GM-CSF Antibody

GWB-BDB9C4 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

GM-CSF, Human

LF-P0278 Abfrontier 10 ug 324 EUR

GM-CSF, Human

LF-P0278A Abfrontier 100 ug 2173.2 EUR

GM-CSF Antibody

R30528 NSJ Bioreagents 100 ug 356.15 EUR

anti-GM-CSF

YF-PA11125 Abfrontier 100 ug 483.6 EUR

GM-CSF Antibody

38-330 ProSci 0.05 mg 350 EUR

OPPA02453-2UG - GM CSF K9 Protein

OPPA02453-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

GM CSF (CSF2) rabbit polyclonal antibody, Serum

AP02011SU-N Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

GM CSF (CSF2) rabbit polyclonal antibody, Serum

AP02011SU-S Origene Technologies GmbH 20 µl Ask for price

GM CSF (CSF2) rabbit polyclonal antibody, Serum

R1135 Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

OPPA02404-2UG - GM CSF Monkey Protein

OPPA02404-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

GM CSF (CSF2) rabbit polyclonal antibody, Biotin

PP1101B1 Origene Technologies GmbH 25 µg Ask for price

GM CSF (CSF2) rabbit polyclonal antibody, Biotin

PP1101B2 Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

OPPA00662-2UG - GM CSF Porcine Protein

OPPA00662-2UG Aviva Systems Biology 2ug 103 EUR

Human CSF2/GM-CSF Protein, Fc Tag

E40KMPH1138 EnoGene 20ug 495 EUR

Human CSF2/GM-CSF Protein, Fc Tag

E40KMPH1140 EnoGene 20ug 495 EUR

Human CSF2/GM-CSF Protein, Fc Tag

E40KMPH1141 EnoGene 20ug 495 EUR

Human CSF2/GM-CSF Protein, His Tag

E40KMPH1139 EnoGene 20ug 495 EUR

Mouse GM-CSF/CSF2 Antibody Pair Set

ABPR-ZB405 Creative Diagnostics 5 plates, 15 plates Ask for price

Human GM-CSF/CSF2 Antibody Pair Set

ABPR-ZB407 Creative Diagnostics 5 plates, 15 plates Ask for price

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (E. coli)

AP74770 SAB 1mg 2599 EUR

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (E. coli)

C003-10ug Novoprotein 10ug 201.6 EUR

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (E. coli)

C003-1mg Novoprotein 1mg 2203.2 EUR

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (E. coli)

C003-500ug Novoprotein 500ug 1557.6 EUR

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (E. coli)

C003-50ug Novoprotein 50ug 486 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2 (C-6His)

AP76095 SAB 1mg 3489 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2 (C-6His)

CJ46-10ug Novoprotein 10ug 242.4 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2 (C-6His)

CJ46-1mg Novoprotein 1mg 2983.2 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2 (C-6His)

CJ46-500ug Novoprotein 500ug 1935.6 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2 (C-6His)

CJ46-50ug Novoprotein 50ug 595.2 EUR

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (P. pastoris)

AP74796 SAB 1mg 2929 EUR

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (P. pastoris)

C040-10ug Novoprotein 10ug 187.2 EUR

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (P. pastoris)

C040-1mg Novoprotein 1mg 2496 EUR

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (P. pastoris)

C040-500ug Novoprotein 500ug 1765.2 EUR

Recombinant Human GM-CSF/CSF2 (P. pastoris)

C040-50ug Novoprotein 50ug 442.8 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2 Protein (Active)

PKSM041031-100ug Elabscience Biotech 100ug 739 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2 Protein (Active)

PKSM041031-20ug Elabscience Biotech 20ug 249 EUR

Anti-CSF2 / GM-CSF Reference Antibody (Theraclone anti-GM-CSF)

E24CHB132 EnoGene 100 μg 225 EUR

Human GM-CSF Protein, premium grade

GMF-H4214 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2685.7 EUR

GM CSF (CSF2) rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

PP1101P1 Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

GM CSF (CSF2) rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

PP1101P2 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

GM-CSF Recombinant Protein

90-553 ProSci 50 ug 588.3 EUR

GM-CSF (17-31)

5-01233 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

GM-CSF (96-112)

5-01234 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

GM-CSF Recombinant Protein

91-857 ProSci 0.05 mg 619.8 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

91-002 ProSci 0.05 mg 714.3 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

91-030 ProSci 0.05 mg 651.3 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

92-446 ProSci 0.05 mg 821.4 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

92-499 ProSci 0.05 mg 821.4 EUR

Human GM-CSF Protein

abx060789-20ug Abbexa 20 ug 543.6 EUR

GM-CSF Blocking Peptide

20-abx064143 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 mg
  • 5 mg

Human GM-CSF Protein

abx060156-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

Human GM-CSF Protein

abx060239-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

GM-CSF Polyclonal Antibody

ABP58647-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

GM-CSF Polyclonal Antibody

ABP58647-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

GM-CSF Polyclonal Antibody

ABP58647-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

GM-CSF antibody (biotin)

60R-GR003bt Fitzgerald 25 ug 312 EUR

Recombinant Human GM-CSF

6585 Immunochemistry 5 µg 194 EUR

Mouse GM-CSF Antibody

32865-05111 AssayPro 150 ug 215 EUR

Human GM-CSF Antibody

32934-05111 AssayPro 150 ug 215 EUR

Mouse GM-CSF protein

30R-1134 Fitzgerald 100 ug 367 EUR

GM-CSF Polyclonal Antibody

46884 SAB 100ul 319 EUR

GM-CSF Polyclonal Antibody

46884-100ul SAB 100ul 302.4 EUR

GM-CSF Polyclonal Antibody

46884-50ul SAB 50ul 224.4 EUR

GM-CSF, murine recombinant

4101-10 Biovision each 307.2 EUR

GM-CSF, murine recombinant

4101-100 Biovision each 874.8 EUR

GM-CSF, murine recombinant

4101-1000 Biovision each 3974.4 EUR

GM-CSF, rat recombinant

4102-10 Biovision each 307.2 EUR

GM-CSF, rat recombinant

4102-100 Biovision each 966 EUR

GM-CSF, rat recombinant

4102-1000 Biovision each 4561.2 EUR

GM-CSF, human recombinant

4100-10 Biovision each 307.2 EUR

GM-CSF, human recombinant

4100-100 Biovision each 874.8 EUR

GM-CSF, human recombinant

4100-1000 Biovision each 3974.4 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

40-448-0005mg ProSci 0.005 mg 311.1 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

40-448-002mg ProSci 0.02 mg 437.1 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

40-475-0005mg ProSci 0.005 mg 311.1 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

40-475-002mg ProSci 0.02 mg 437.1 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

40-593 ProSci 0.02 mg 481.2 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

40-617 ProSci 0.02 mg 481.2 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

40-621 ProSci 0.02 mg 481.2 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

40-281-0005mg ProSci 0.005 mg 311.1 EUR

GM-CSF Recombinant Protein

40-281-002mg ProSci 0.02 mg 437.1 EUR

GM-CSF Polyclonal Antibody

E046884 EnoGene 100μg/100μl 255 EUR

GM-CSF Polyclonal Antibody

E11-2036007 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

Human GM-CSF Protein

E40KMPH6319 EnoGene 20ug 495 EUR

GM-CSF Rabbit pAb

E2252020 EnoGene 100ul 225 EUR

Polyclonal GM-CSF Antibody

APR00257G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Polyclonal GM-CSF Antibody

APR00258G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Polyclonal GM-CSF Antibody

APR00259G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Recombinant Canine GM-CSF

CEOPP-0701 Cyagen 5ug Ask for price

Mouse GM-CSF Antibody

GWB-53FF77 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Bovine GM-CSF Antibody

GWB-592EC9 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

GM-CSF Antibody (Biotin)

GWB-59B671 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Recombinant Human GM-CSF

HEOPP-0704 Cyagen 5ug Ask for price

GM-CSF Antibody (Biotin)

GWB-1165E3 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Recombinant Human GM-CSF

EPT108 ELK Biotech 500ug 1553.4 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF

EPT161 ELK Biotech 50ug 491.4 EUR

GM-CSF, Rhesus Macaque

HY-P7184 MedChemExpress 10ug 280.8 EUR

rec GM-CSF (murine)

H-7380.0005 Bachem 5.0µg 316.8 EUR

rec GM-CSF (murine)

H-7380.0010 Bachem 10.0µg 457.2 EUR

rec GM-CSF (murine)

H-7380.0020 Bachem 20.0µg 868.8 EUR

GM-CSF (17-31)

H-3436.0001 Bachem 1.0mg 529.2 EUR

GM-CSF (17-31)

H-3436.0005 Bachem 5.0mg 2010 EUR

GM-CSF (96-112)

H-3442.0001 Bachem 1.0mg 559.2 EUR

GM-CSF (96-112)

H-3442.0005 Bachem 5.0mg 2126.4 EUR

Sheep GM-CSF Antibody

GWB-Q01337 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Sheep GM-CSF Antibody

GWB-Q01338 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Mouse GM-CSF Antibody

GWB-67A89A GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

anti- GM-CSF antibody

FNab03520 FN Test 100µg 658.5 EUR

Podsumowując, podawanie molgramostymu może nie wpływać na chemię surowicy i wskaźnik PaO2/FiO2, może obniżyć wynik SOFA, ale nie daje znaczących korzyści klinicznych pod względem wyników leczenia pacjentów w porównaniu z prawdopodobieństwem zgonu. Może również wpływać na poziomy kompleksów TNF-alfa, TNF-RI i TNF-RII w surowicy. Zmiany te można przypisać naturalnemu przebiegowi klinicznemu sepsy lub zastosowanej terapii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *