Autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (aPAP) jest rzadką miąższową chorobą płuc charakteryzującą się gromadzeniem się surfaktantu w drogach oddechowych z wysokim poziomem przeciwciał czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) we krwi.

Choroba prowadzi do hipoksemicznej niewydolności oddechowej. Płukanie całego płuca (WLL) jest uważane za terapię pierwszego rzutu, ale procedura może być dość wymagająca, szczególnie dla dzieci . Ostatnio opisano alternatywne opcje leczenia wziewnym GM-CSF, ale nie ma zgody co do standardowego leczenia. Opisujemy tutaj wyjątkowy przypadek 14-letniego pacjenta, u którego z powodzeniem leczono WLL, a następnie inhalacje molgramostymem – nowym rekombinowanym ludzkim GM-CSF (rhGM-CSF).

Mielokateksja jest bardzo rzadką postacią przewlekłej dziedzicznej neutropenii wynikającej z upośledzenia mechanizmu uwalniania neutrofili w szpiku kostnym.

Rekombinowane ludzkie czynniki stymulujące tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (molgramostym) i granulocytów (filgrastym, lenograstym) uwalniają dojrzałe granulocyty ze szpiku kostnego. Opisujemy 43-letnią kobietę cierpiącą na mielokateksję, u której bezwzględna liczba neutrofili waha się między 0,03 a 1,35 × 109/l. W okresie przed wprowadzeniem cytokin pacjent miał ponad 80 poważnych epizodów zakaźnych.

  • Od 1991 roku infekcje u tego pacjenta leczy się cytokinami podawanymi w połączeniu z antybiotykami. Początkowo otrzymywała podskórnie molgramostym w dawce dobowej 5 μg/kg, co stymulowało uwalnianie granulocytów ze szpiku kostnego, umożliwiając w ten sposób skuteczne leczenie infekcji.
  • Po rozwoju nadwrażliwości molgramostym zastąpiono filgrastymem. W końcu lenograstim został poddany próbie. W przypadku wszystkich trzech cytokin liczba neutrofili u pacjenta zawsze osiągała prawidłowe wartości już po 4 godzinach od podskórnego podania leku w dawce 5 μg/kg, najwyższe poziomy neutrofili zmierzono po 24 godzinach od wstrzyknięcia, a liczba neutrofili ponownie blisko wartości wyjściowej 72 godziny po zabiegu.
  • Niewielka neutropenia wystąpiła 48 godzin po zastosowaniu filgrastymu. Uważamy, że wszystkie trzy cytokiny są równie skuteczne w zwiększaniu liczby neutrofili we krwi żylnej pacjentów z mielokateksją.
  • Zastosowanie kombinacji G-CSF i GM-CSF w porównaniu z samym G-CSF po cyklofosfamidzie (4 g/m2) porównano w dwóch randomizowanych badaniach III fazy, obejmujących 120 pacjentów.
  • W badaniu A 60 pacjentów otrzymywało 5 x 2 μg/kg/dzień G-CSF i GM-CSF w porównaniu z 5 μg/kg/dzień G-CSF. W badaniu B 60 pacjentów otrzymywało 2,5 x 2 μg/kg/dobę G-CSF i GM-CSF w porównaniu do samego G-CSF (5 μg/kg/dobę). W celu zebrania co najmniej 5 x 10(6)/kg komórek CD34 w maksymalnie trzech wielkoobjętościowych leukaferyzach (LK), w badaniu A przeprowadzono 123 LK, wykazując znacznie większą liczbę pacjentów osiągających 10 x 10(6 )/kg komórek CD34 (21/29 w ramieniu G+GM-CSF vs 11/27 w ramieniu G-CSF, p=0,00006).
  • W badaniu B wykonano 109 LK z podobnymi wynikami (10/27 vs 15/26, p=0,003). W obu badaniach całkowity zbiór komórek CD34/kg był dwukrotnie wyższy w grupie G-CSF plus GM-CSF (18,3 x 10(6) w badaniu A i 15,85 x 10(6) w badaniu B) niż w grupie G- Grupa CSF (9 x 10(6) w badaniu A i 8,1 x 10(6) w badaniu B), istotna różnica obserwowana tylko w przypadku szpiczaka mnogiego, bez istotnej różnicy pod względem zmobilizowanych komórek szpiczaka między G-CSF i GM- Grupy CSF.

Przeprowadziliśmy prospektywne randomizowane badanie kliniczne w celu oceny skuteczności mobilizacji filgrastymu, lenograstymu i molgramostymu po schemacie chemioterapii specyficznym dla choroby.

Mobilizacja składała się z dużej dawki cyklofosfamidu w 45 przypadkach (44%) i cisplatyny/ifosfamidu/etopozydu lub winblastyny ​​w 22 (21%), a następnie randomizacji do filgrastymu lub lenograstymu lub molgramostymu w dawce 5 μg/kg/dobę. Zrandomizowano stu trzech pacjentów, a 82 (79%) wykonało aferezę. Czterdziestu czterech (43%) pacjentów było poddanych chemioterapii, podczas gdy 59 (57%) było wstępnie leczonych. Przeprowadzono medianę liczby jednej aferezy na pacjenta (zakres 1-3). Mediana liczby komórek CD34+ uzyskanych po mobilizacji wyniosła 8,4 x 10(6)/kg w ramieniu filgrastymu w porównaniu z 5,8 x 10(6)/kg w ramieniu lenograstymu i 4,0 x 10(6)/kg w ramieniu molgramostymu (P =0,1).

Zaobserwowano statystycznie istotną różnicę dla mediany liczby dni podawania czynnika wzrostu na korzyść lenograstymu (12 dni) w porównaniu z filgrastymem (13 dni) i molgramostymem (14 dni) (P<0,0001) oraz dla podgrupy pacjentów chemonaive (12 dni). dni) w porównaniu z pacjentami wcześniej leczonymi (14 dni) (P<0,001). Podsumowując, wszystkie trzy czynniki wzrostu były skuteczne w mobilizowaniu komórek progenitorowych krwi obwodowej bez statystycznie istotnej różnicy między liczbą komórek CD34+ a różnymi schematami, a czas do aferezy jest prawdopodobnie zakłócony przez różne schematy mobilizacji.

Celem tego niekontrolowanego, prospektywnego badania klinicznego było zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa podawania molgramostymu pacjentom z ciężką sepsą.

Badanymi byli 20 krytycznie chory, mechanicznie wentylowani pacjenci z ciężką sepsą na uniwersyteckim oddziale intensywnej terapii (OIOM). Molgramostim 300 μg sc podawano co 12 godzin przez 3 dni. Leczenie ciężkiej sepsy było również stosowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Żadne zdarzenia niepożądane (kliniczne lub chemia surowicy) nie zostały uznane za związane z lekiem. Temperatura (p = 0,334) i wskaźnik PaO2/FiO2 (tętnicze ciśnienie tlenu/frakcja tlenu wdechowego) (p = 0,178) nie uległy istotnej zmianie. Całkowita liczba leukocytów i neutrofili znacznie wzrosła (p < 0,001) podczas podawania leku.

Uproszczona skala oceny ostrej fizjologii II (SAPS II) nie była istotnie podwyższona (p = 0,955), ale wystąpił statystycznie istotny spadek (p = 0,006) w wyniku oceny niewydolności narządów związanych z sepsą (SOFA). Prawdopodobieństwo zgonu nie różniło się statystycznie w porównaniu ze śmiertelnością w 28. dobie i śmiertelnością ogólną (odpowiednio p = 0,238 i 0,700). Wystąpiły statystycznie istotne spadki (p < 0,01) czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF-alfa), TNF-RII i interleukiny-2 (IL-2) oraz wzrost poziomu TNF-RI między rozpoczęciem badania a dniem 3 Średni czas pobytu na OIT wynosił 40,2 +/- 7,7 dnia.

PRE-GMP rHu GM-CSF, Molgramostim-Leukoma

04-RHUGM-CSF-7A10 Gentaur Genprice 300 µg 462 EUR

Molgramostim (rHuGM-CSF)

rHuGM-CSF Amyotop 300µg/vial 298.8 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) APC

MBS6136800-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) APC

MBS6136800-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (AP)

MBS6131497-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (AP)

MBS6131497-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (AP)

MBS6379967-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (AP)

MBS6379967-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) APC

MBS6379968-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) APC

MBS6379968-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (HRP)

MBS6379971-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (HRP)

MBS6379971-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (PE)

MBS6379977-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (PE)

MBS6379977-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (HRP)

MBS6152709-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (HRP)

MBS6152709-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (PE)

MBS6158012-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (PE)

MBS6158012-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (Biotin)

MBS6142103-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (Biotin)

MBS6142103-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (Biotin)

MBS6379969-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (Biotin)

MBS6379969-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (FITC)

MBS6379970-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (FITC)

MBS6379970-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (FITC)

MBS6147406-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (FITC)

MBS6147406-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 405)

MBS6379972-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 405)

MBS6379972-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 490)

MBS6379973-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 490)

MBS6379973-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 550)

MBS6379974-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 550)

MBS6379974-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 650)

MBS6379975-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 650)

MBS6379975-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 750)

MBS6379976-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 750)

MBS6379976-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 490)

MBS6201035-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 490)

MBS6201035-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 550)

MBS6211710-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 550)

MBS6211710-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 405)

MBS6190360-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 405)

MBS6190360-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 650)

MBS6222385-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 650)

MBS6222385-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 750)

MBS6233060-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GMCSF (CSF2, Granulocyte-macrophage Colony-stimulating Factor, GM-CSF, Colony-stimulating Factor, CSF, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 750)

MBS6233060-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Porcine (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin,

MBS650635-0005mg MyBiosource 0.005mg 375 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Porcine (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin,

MBS650635-002mg MyBiosource 0.02mg 525 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Porcine (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin,

MBS650635-5x002mg MyBiosource 5x0.02mg 2210 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim)

MBS6000486-02mL MyBiosource 0.2(mL 695 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim)

MBS6000486-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 2975 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (AP)

MBS6289198-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (AP)

MBS6289198-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (APC)

MBS6289199-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (APC)

MBS6289199-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (FITC)

MBS6289201-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (FITC)

MBS6289201-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (PE)

MBS6289208-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (PE)

MBS6289208-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478869-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478869-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478870-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478870-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478871-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478871-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478872-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478872-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478873-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478873-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478874-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478874-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478875-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478875-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478876-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478876-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478877-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478877-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478878-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478878-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478879-01mL MyBiosource 0.1mL 1100 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478879-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4810 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478880-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478880-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478881-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478881-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478882-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478882-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478883-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478883-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478884-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478884-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478885-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478885-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478886-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478886-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478887-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478887-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478888-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478888-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478889-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478889-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478890-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6478890-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor Related Peptide (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Plurip

MBS633957-1mg MyBiosource 1mg 610 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor Related Peptide (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Plurip

MBS633957-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2600 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (96-112) (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin

MBS659692-1mg MyBiosource 1mg 610 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (96-112) (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin

MBS659692-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2600 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Mouse (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650620-0002mg MyBiosource 0.002mg 340 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Mouse (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650620-001mg MyBiosource 0.01mg 490 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Mouse (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650620-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 2055 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650678-0005mg MyBiosource 0.005mg 340 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650678-002mg MyBiosource 0.02mg 490 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650678-5x002mg MyBiosource 5x0.02mg 2055 EUR

Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor, Recombinant, Rat (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Plur

MBS650896-0005mg MyBiosource 0.005mg 375 EUR

Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor, Recombinant, Rat (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Plur

MBS650896-002mg MyBiosource 0.02mg 455 EUR

Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor, Recombinant, Rat (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Plur

MBS650896-5x002mg MyBiosource 5x0.02mg 1890 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650943-0002mg MyBiosource 0.002mg 375 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650943-001mg MyBiosource 0.01mg 525 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650943-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 2210 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650949-0005mg MyBiosource 0.005mg 375 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650949-002mg MyBiosource 0.02mg 625 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650949-5x002mg MyBiosource 5x0.02mg 2665 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Mouse (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650370-0002mg MyBiosource 0.002mg 305 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Mouse (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650370-001mg MyBiosource 0.01mg 420 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Mouse (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650370-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 1730 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650407-01mg MyBiosource 0.1mg 540 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pl

MBS650407-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2275 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6248975-01mL MyBiosource 0.1(mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6248975-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6249902-01mL MyBiosource 0.1(mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6249902-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6250897-01mL MyBiosource 0.1(mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6250897-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6247956-01mL MyBiosource 0.1(mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6247956-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6253904-01mL MyBiosource 0.1(mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6253904-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6254944-01mL MyBiosource 0.1(mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6254944-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6252864-01mL MyBiosource 0.1(mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6252864-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6257023-01mL MyBiosource 0.1mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6257023-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6255984-01mL MyBiosource 0.1(mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6255984-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6251849-01mL MyBiosource 0.1(mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6251849-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6268809-01mL MyBiosource 0.1mL 860 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sa

MBS6268809-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3720 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (54-78) (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin A

MBS633717-1mg MyBiosource 1mg 610 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (54-78) (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin A

MBS633717-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2600 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor [Cys] (17-31) (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoi

MBS633758-1mg MyBiosource 1mg 610 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor [Cys] (17-31) (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoi

MBS633758-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2600 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (17-31) (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin A

MBS659053-1mg MyBiosource 1mg 610 EUR

Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (17-31) (GM-CSF, Burst Promoting Activity, CMCSF, Colony Stimulating Factor 2, CSF Alpha, Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin A

MBS659053-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2600 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (Biotin)

MBS6289200-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (Biotin)

MBS6289200-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (Azide free) (HRP)

MBS6289202-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (Azide free) (HRP)

MBS6289202-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 405)

MBS6289203-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 405)

MBS6289203-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 490)

MBS6289204-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 490)

MBS6289204-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 550)

MBS6289205-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 550)

MBS6289205-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 650)

MBS6289206-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 650)

MBS6289206-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 750)

MBS6289207-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF2, ID (CSF2, GMCSF, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, Colony-stimulating factor, Molgramostin, Sargramostim) (MaxLight 750)

MBS6289207-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (AP)

MBS6123180-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (AP)

MBS6123180-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (APC)

MBS6123181-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (APC)

MBS6123181-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (Biotin)

MBS6123182-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (Biotin)

MBS6123182-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (FITC)

MBS6123183-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (FITC)

MBS6123183-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (HRP)

MBS6123184-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (HRP)

MBS6123184-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (PE)

MBS6123185-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (PE)

MBS6123185-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 49

MBS6204457-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 49

MBS6204457-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 40

MBS6193782-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 40

MBS6193782-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 65

MBS6225807-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 65

MBS6225807-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 55

MBS6215132-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 55

MBS6215132-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 75

MBS6236482-01mL MyBiosource 0.1(mL 830 EUR

GM-CSF (Burst Promoting Activity, Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Eosinophil Colony Stimulating Factor, Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor, Molgramostin, Pluripoietin Alpha, Sargramostim) (BSA & Azide Free) (MaxLight 75

MBS6236482-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3595 EUR

rHu GM-CSF

AK9707-0005 Akron Biotech 5µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0020 Akron Biotech 20µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0100 Akron Biotech 100µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-1000 Akron Biotech 1mg Ask for price

GMP Human GM-CSF Protein

GMP-GMFH28 ACROBIOSYSTEMS 1mg 1013.7 EUR

GMP Human GM-CSF Protein

GMP-GMFH28-1mg ACROBIOSYSTEMS 1mg 4360 EUR

Podsumowując, podawanie molgramostymu może nie wpływać na chemię surowicy i wskaźnik PaO2/FiO2, może obniżyć wynik SOFA, ale nie daje znaczących korzyści klinicznych pod względem wyników leczenia pacjentów w porównaniu z prawdopodobieństwem zgonu. Może również wpływać na poziomy kompleksów TNF-alfa, TNF-RI i TNF-RII w surowicy. Zmiany te można przypisać naturalnemu przebiegowi klinicznemu sepsy lub zastosowanej terapii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *